Imported Food discount

Imported Food discount

Imported Food Discounts

Updated September 11, 2017

To claim your discount, simply show your Guangzhou Women’s International Club (GWIC) membership card before purchasing.